Kí tự kutie ~ Phê lòi

Go down

Kí tự kutie ~ Phê lòi

Bài gửi  ¤Jenny¤ on Mon Dec 22, 2008 5:30 pm

(\ /)
( . .)
C(')(')
...................(\_(\
...................(=' :')
...................(,('')('')


............................P
......oooO..................A
....(......)...Oooo........S
.....).../. ...(.....).........A
.....(_/.......).../..........
................(_/............X
......yO.. paSe..............
.....pOr..aqI........M
.....oooO...................I
....(......)...Oooo.........
.....).../. ...(.....)..........F
.....(_/.......).../...........L
............... (_/............O
................................G

´´´´´´´´´´´´´´$´$$´$$__
´´´´´´´´´$$$$´´´´´´$$$$$$__
´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´$$ __
´´´´´$$´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´ $$_me
´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´$$__paSaba
´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´$$__pOr aQi
´´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´???? �´´´´$´$__y te deSeO
´$´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´ ´´´´´´$__muxa
´$´´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´???? �´´´´´$__Suerte
´$´´´´´´´´´´´´$$´$´´´´´´´´´ ´´$´´´$__cOn
´$´´´´´´´´´´$$$$$$´´´´´´´$$$$´???? �´´$__eSte
´$´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´$$´´$´???? �´´$__muniieQitO
´´$´´´´´´´´$$$$$´$´´´´´$$$$$$´´???? �$__*.*
´´$$´´´´´´´$´´´´´$´´´´$$$$$$´´ ´$$__
´´´$$´´´´´´$´´´´$´´´´$$$$´´´´ ´$__
´´´´$´´´´´´$´´´$´´´´´$´´´´´ ´´$__
´´´´$´´´´´´$$$$´´´´´´´´´$´´$$ __muxOs
´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´$__ beSs
´´´´´$$$´´´´´´´$$$$$´´´´´´$__
´´´´´´´´$$$´´´´´$$´´´´´´´$$__
´´´´´´´´´´´´$$´´´´´$$$$$$´__paSa te
´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$´$_______plii iiS!!
´´´´´´´$$$$´´´´´´´´$´$$
´´´´´´´´´$´´$$´´´´´$´´´$______* .*
´´´´$$$$$$´$´´´´´´´$´´$´
´´$$´´´$$$$´$´´´´´´$´´´$$$$$$$__
´´$$´´´´´´$$$$´´´´´$´$$´´´´´$$
´´$´´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´´???? �$__tQ!!
´´´$$´´´´´´´´´$´´´$´´´´´´´´ ´´$__--SayoO!!
´´´´$$$$$$$$$$$´´´$$$$$$$$$$

´´´´´´´$´´´´´$´´´´$´´´´$´´´ ´´´$´´´´´´´´´´$´$´´´$
´´´$´´´´$´´´$$´´´$$´´´$$´´´´´ ´$$´´´´´´´´$$´$$´$$
´´$$´´´$$´´´$$´´$$´´´´$$$´´´´´$ $$´´´´´$$$$´$$$$
´´$$$´$$$´´$$$´$$$$´´$$$$´´´´$$$$´´???? �$$$$´´´$$$$
´´´$$$$$$$´$$$´´$$$$´$$$$´´´´$$$$´´$$ $$$´´´$$$$
´´´´$$$$$$´$$$$´$$$$$$$$´´´$$$$´$$$$$$´ ´´´$$$$$
´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$ ´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$ ´´$$$$
´´´´´´´´´´/\$$´´´´$$$/\$$$$$$$$$$$$$$
´´´´´´´´´´/$\$$´$$$$/$\$$$$$$$$$$´´$$
´´´´´´´´´´/$$\$$$$$/$$\$$$´´$$$$$´´$$
´´´´´´´´´´//$$$$$$$$\\$$$´$´´´´$$´´´$$
´´´´´´´´´$$´$.\$$./$$$,´´$$´´´´´´´´´´$$
´´´´´´´´$$´´´$$$$$$,´´´´´$$´´´???? �´´´´$$$
´´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´$$

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´ ´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´ ´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´ ´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶
¶¶¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´ ´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶
¶´´´´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´ ´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
´´´´´´´´¶¶¶¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**..**.
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**. )
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.**. ..
´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶*.**.*.*.* )
´¶¶´´´´´´´´¶¶*..**.*.*

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1øø777oo77 oø$´´´´´´´
´´´´´´7¢¢o´´´´´´´´ø¶¢´´´´´ ´´´´´´´ø¶ø´´´´
´´´´´¶ø7oø¶¶´´´´o¶´´´´´¶¶¶???? �´´¶¶´´´´´7¶¢´´
´´´´´¶1´´´´¶´´´$ø´´´´´´¶¶$???? �´´¶¶´´´´´´¢¶´
´´´´´o¶´´´o¶´´o¶´´´´´´´¶¶o´ ´´¶¶´´´´´´´´øø
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶ø¶¶´´´´´ ´´´´´´´´¶¶´´´´ø
´´ø¶´´´´´´´´´´´o¶´´¶¶´´´´???? �´´´´´´´¶´´´´´ø
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´ ´´´´´¶¶¶´´´´´´ø
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶´´´´´´´´oø
´¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶´
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶ø´´
´´o¶´´´´´´´´´´´¶´´ø¶¶7´´´´ ´´´´´´´øø¶´´´´
´´´o¶$¢ø¢¢¢øø¶ø´´´´´¶¶¶¶oooo ¶¶¶¢$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ¶¶

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´ ¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´ ¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´[*FUTSI*]X_x´´´´´´´´
´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´¶¶¶¶´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´

_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_
_________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶???? �
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶???? �¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶ __
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶???? �¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶???? �
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_
__________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__


______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_
_____¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤
___¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤_
__¤¶¶¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¶¶ ¤_
_¤¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤¤¤¤¤¶¶¶¶¶¤¶¶???? �¶¤_
_¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¤¤¤¶¶¶¶¶¤¶¶¶???? �¶¤_
_¤¶__¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤¶¶¶¶¶¶¶¶¤__¶???? �_
_¤¶_____¤¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¤_____¶¤_
_¤¶_______¤¶¶¶¶¶¶¶¤_______¶¤_
__¤¶__________¶¶_________¶¤_
___¤¶¶________¶¶________¶¶¤_
____¤¶¶¶¶¶¶¤______¤¶¶¶¶¶¶¤_
_¤¶¶¤¤¶¶¶¤___¶¶¶___¤¶¶¶¶¤¤¶¶???? �_
___¤¶¶¶¶__¶¶¶*¶*¶¶¶__¶¶¶¶¤_
__________¤¶¶¶¶¶¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¤¶¶¤_
___________¤¶¶¶¶¶¤_
___________¤¶¶¶¶¶¤_

_________________

Kute !!!
avatar
¤Jenny¤
¤ Huyền Thoại ¤

Nữ
Tổng số bài gửi : 435
Age : 22
Đến từ : ¤[¯¶¯]hế¤[(¬]iới¤[Y]aourt¤
Nghề nghiệp : ~~[J]enny~~[K]ute
Gia Đình Cùi Bắp : [¯¶¯]hẾ¤[(¬]iỚi¤[§]ữa¤[C]hua¤
Registration date : 16/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://www.jenny-will.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự kutie ~ Phê lòi

Bài gửi  ¤Jenny¤ on Mon Dec 22, 2008 5:31 pm

$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$_____*______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
_$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$
_$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
__’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$ $
_____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
_______’$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$O$$$$$$$$$’$$$$$$$’$

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´ ¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶´´´´´´´´´¶´´´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´ ´´´´¶´´´´´´´¶´´´´
´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶´´´´´¶´´´´´
´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´ ¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´
´´´´´´´¶´¶´´´`´¶´´´´´´´´´???? �¶´¶´´´´´¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´ ´´¶´´´´´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´´´´¶´¶´´´´´´´´´ ´¶´´´´´¶´¶´´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´ ¶´´´´´¶´´´¶´´´´´´
´´´´´¶´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´´´´´
´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶´´´´
´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶´´´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´ ¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶1´´???? �¶¶¶¶$´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´ ´¶¶¶$´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´¶¶¶¶¶´´´´´OO´´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´ ´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´ ´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´ ´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶
¶¶¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´ ´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶
¶´´´´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´ ´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´*¶¶¶¶´´´´´´´???? �¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶ ¶¶´´´´´´.
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´???? �´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´ ´´´´´´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´
´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶´´

S$$$$$________________________ _______$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
*.°
º
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................★HOLA
...................★COMO ESTAS
...............★ESPERO QUE BIEN
...........★MUY BUENA PIK
........★POR FAVOR
....★FIRMA MI
.★METRO
*♥️´¨)TE
¸.-´¸.-♥️´¨) ¸.-♥️¨)ESPERO
(¸.-´ (¸.-` ♥️♥️´¨) ♥️.-´¯`-.-BYE

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶¶////¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶´´/////´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´/////´´´¶¶´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´/////Holaa CoMO tAz
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´/////pAZo A deJaR
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´/////mi rayoncito
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´/////muY liNdo tU mflog
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶/////
´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶///// CuidAte mucho byE
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´/////
´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´/////
´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´/////¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶`*`´´/////´|´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´/////´´|¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶´´(----)_/¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶Z
´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
pasa por mi metro


_____________$$$$$$´´´´$$$$$$_____________
__________$$$´´´´´´´´´´´´´´´´$$$__ ________
________$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´???? �´$$________
______$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´$$$$______
_____$´$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´$_____
___$$´´$$$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´???? �´´´$$___
___$$´´$$$$$$$´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´$$___
__$$´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´´$$__
_$´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´´$_
_$$´´´´´$$$$$$$$$$$´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _
_$$´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$$´´ ´´´´´$$_
_$´´´´´´´´$$$$$$´´´´´´´´´´$$$$´ ´´´´´´´´´$_
_$´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´$$$´ ´´´´´´´´´´$_
_$´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´$$$$´???? �´´´´´´´´´$_
_$$´´´´´´´´´´$$$$$$´´´´$$$$$´´´´ ´´´´´´´$$_
__$´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$´´´´´???? �´´´´´$__
__$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$´´´´´ ´´´´´$$__
___$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´???? �´´´´$$___
____$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´ ´´´´´$____
_____$´´´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´ ´´´´$_____
______$$´´´´´´´´´$$$$$$´´´´´´´´´ ´´$$______
________$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´$ $________
__________$$$´$$$$´´´´´´´´´´´$$$______ ____
_____________$$$$$´´´´´´$$$$$_____________

____________________¶¶____¶¶____¶¶
_____________________¶¶____¶¶____¶¶hola
______________¶¶______¶¶____¶¶____¶¶pasaba
______________¶¶¶¶_____¶¶____¶¶____¶¶sal udar
__________¶¶______¶¶_________________¶¶ y
___________¶¶¶¶________________________¶¶ade jar
_____________¶¶¶___________¶¶_________¶¶mi
______________¶¶_____¶¶_____¶¶______¶¶ firma
_______________¶¶_____¶¶____________¶¶espero
_______________¶¶___________________¶¶que
__¶¶___¶¶______¶¶____________¶¶_____¶¶pa ses
___¶¶__¶¶______¶¶____¶¶_____¶¶_____¶¶p or
____¶¶_¶¶_______¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶m i
___¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______________¶¶ mflog
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶???? �¶¶¶__¶¶ dios
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___________ ¶¶cuidate
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ________¶¶que
_______________________¶¶_____________¶¶tengas un
_______________________¶¶______________¶¶buen dia

_________________

Kute !!!
avatar
¤Jenny¤
¤ Huyền Thoại ¤

Nữ
Tổng số bài gửi : 435
Age : 22
Đến từ : ¤[¯¶¯]hế¤[(¬]iới¤[Y]aourt¤
Nghề nghiệp : ~~[J]enny~~[K]ute
Gia Đình Cùi Bắp : [¯¶¯]hẾ¤[(¬]iỚi¤[§]ữa¤[C]hua¤
Registration date : 16/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://www.jenny-will.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự kutie ~ Phê lòi

Bài gửi  ¤Jenny¤ on Mon Dec 22, 2008 5:31 pm

__88888888888___8_8_8___88888888888
____888888888___88888___888888888
_______888888___________888888
____________8_____8_____8
_________________888
________________88888
__________________8
_________________88888
______________888_8__888
____________8888__8____888
__8________8888___8_____888_________8
888888888888888888888888888888888888888
__8________888____8____888__________8
____________88____8___888
__________________8__888
__________________8_888
__________________8_88
__________________88
_________________88
________________888
_______________8888
________________888
_________________888
__________________888
___________________888
___________________888
___________________888
___________________88
___________________8
_________________88888
__________________888

____00000
___0000000__00
__00000000_0000
__00000000_0000_00
___000000___00_0000
_______________0000_00
__0000000000000_00_0000
_000000000000000___0000
_00000000000000000__00_00
_0000000000000000000__0000
_0000000000000000000__0000
__0000000000000000000__00
___0000000000000000000
____000000000000000000
____000000000000000000
____000000000000000000
____00000000000000000
____0000000000000000
___0000000000000000
__0000000000000000
_0000000000000000
0000000000000000
000000000000000
00000000000000
_000000000000
__0000000000
___00000000

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶´´´´´´´’’¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶´´ ´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶¶´´´ ¶¶¶ ´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶
¶´¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶´¶
¶´¶¶¶¶____________________¶¶¶¶´¶
¶´¶¶¶______¶¶______________¶¶¶´¶
¶´¶¶______¶¶¶¶______________¶¶´¶
¶´¶¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶´¶
¶´¶¶_______¶¶_______________¶¶´¶
¶´¶¶________________________¶¶´¶
¶´¶¶_____¶¶__________¶¶_____¶¶´¶
¶´¶¶¶_____¶¶________¶¶_____¶¶¶´¶
¶´¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶???? �¶
¶´¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶´¶
¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶???? �¶
¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶´¶

____,____$$$$$.______s$³____³$pos aki pasando*]
_____$___$$$$$$s_____s$³_____³,
____s$___³$$$$$$$s___$$$,______..por tu flog*]
____$$____³$$$$$$s.__³$$s_____,,
_____³$.____³$$$$$$$s_.s$$$ para dejar mi*]
____`$$.____³$$$$$$$_$$$$___s³
_____³$$s____³$$$$$$s$$$³__s$³ chida firmita*]
______³$$s____$$$$$s$$$$`__s$$
___s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s$$weno*]
___$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³
___s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$
__s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³_ahora)
_s$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$s_
__$$$$$´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´$$$$$$_te dejo mi
___$$$´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´$$$$´_firma aqui]
__$$´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´$$__
__$´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´$$_ pasas por mi metro*]
__´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´$_ _
__´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´ ´_bueno ya me voy*]
__´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´ ´_
__´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´ ´_
__´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´ ´_
__´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´ ´_Te Cuidas Mucho*]
__´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´_
__´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´_hasta pronto..!!!*]
___4$$c___¶¶¶¶¶¶¶¶¶____.$$r_
___"$$$f__¶´¶´¶´¶´¶___a$$$"_ByE……… ! *]
___d$$$$$e__________z$$$$$b_
__4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r atte:*]
___""____"*$$$be$$$*"____""_
____________"$$$$"__________MMMMANIME*]
__________.d$$P$$$b_________
_________d$$"___"$$$b_______Jjejejejeje*]
_____.ed$$$"______"$$$be.___
___$$$$$$"_SaLUdOX_"$$$$$$__

_________________

Kute !!!
avatar
¤Jenny¤
¤ Huyền Thoại ¤

Nữ
Tổng số bài gửi : 435
Age : 22
Đến từ : ¤[¯¶¯]hế¤[(¬]iới¤[Y]aourt¤
Nghề nghiệp : ~~[J]enny~~[K]ute
Gia Đình Cùi Bắp : [¯¶¯]hẾ¤[(¬]iỚi¤[§]ữa¤[C]hua¤
Registration date : 16/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://www.jenny-will.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự kutie ~ Phê lòi

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Dec 24, 2008 8:16 am

???

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự kutie ~ Phê lòi

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết